Verzekering


WA Verzekering


Omvang van de verzekering

De Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning A.I.S.B.L. (FICC) heeft voor houders van een CCI een WA-verzekering gesloten bij de Engelse verzekeraar Miller Insurance Services LLP te Londen. Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor gedurende kampeerreizen en tijdens een verblijf in een gehuurde accommodatie of hotel aan derden toegebrachte zaakschade en/of letsel door de CCI-houder en diens echtgenoot/echtgenote, en degenen die samen met deze(n) op reis zijn in hetzelfde personenvoertuig of met de fiets tot een maximum van 11 personen. Als de CCI-houder zijn of haar reisgenoten tijdelijk moet achterlaten om in de loop van de vakantie terug te keren, blijven deze verzekerd.


Geldigheid

De dekking geldt voor de gehele wereld met uitzondering van Amerika en Canada en de gebieden die onder jurisdictie daarvan vallen, één jaar vanaf de datum van afgifte respectievelijk verlenging van de CCI.


Verzekerd bedrag

Het WA-risico is gedekt tot een maximum van 2.500.000 Zwitserse franken per voorval. De verzekering kent een uitbreiding voor de houder van de CCI, te weten: gedekt is het risico van wettelijke aansprakelijkheid bij een door verzekerde in verband met windsurfen en/of tijdens het gebruik van een niet-gemotoriseerde boot korter dan 5 meter veroorzaakt lichamelijk letsel tot een maximumbedrag van 100.000 Zwitserse franken.

Uitsluitingen:
  1. Niet vergoed wordt schade direct of indirect veroorzaakt door: a. Vaar-, voer- of vliegtuigen of door werkzaamheden aan boord daarvan, uitgezonderd echter windsurfplanken en niet door motoren aangedreven vaartuigen korter dan 5 meter b.Voedsel- of drankvergiftiging, of door aanwezigheid van vreemde of schadelijke stoffen in voedsel of dranken c.Milieuverontreiniging d. Oorlogsomstandigheden, oproer en dergelijke e. Grootschalige amusementmanifestaties waarvoor entree wordt geheven f. schade die het gevolg is van radio-actieve straling of besmetting en andere atoomrisico’s.

  2. Geen uitkering wordt gedaan bij lichamelijk letsel van een persoon ten gevolge van of tijdens de tewerkstelling door de verzekerde, wanneer met hem een arbeids- of opleidingsovereenkomst bestaat.

  3. Schade aan onroerend goed dat het eigendom is van, bewoond wordt door of toevertrouwd is aan de zorg, hoede of het beheer van een verzekerde.

  4. Niet vergoed wordt door de CCI-houder of een van diens medeverzekerden kwaadwillig toegebrachte schade, zoals: a. Schade veroorzaakt aan bodem en gewas door vertrapping of door het opzetten van tenten b. Het onachtzaam wegwerpen van afval c. Schade aan onder de grond liggende water-, gas- , of elektriciteitsleidingen of kabels.

Eigen risico

Voor schade toegebracht tijdens een verblijf in een gehuurde accommodatie of hotel geldt per gebeurtenis een eigen risico van 100 Zwitserse franken.


Schade

Verzekerde is verplicht de schade zo veel mogelijk te beperken, het voorval onmiddellijk ter kennis te brengen van de club en aan de verzekeraar alle voor de schadebehandeling gewenste inlichtingen te vertrekken. Het is de verzekerde niet toegestaan enige betaling te doen dan wel toe te zeggen.


Andere verzekeringen

Deze verzekering biedt geen dekking voor verlies of schade die op het moment dat de schade of het verlies zich voordoet door een andere verzekering of door andere verzekeringen (AVP) gedekt is of gedekt zou zijn als deze verzekering niet was afgesloten, met uitzondering van een eventueel eigen risico boven het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest op grond van die andere verzekering of verzekeringen indien deze verzekering was afgesloten.