Försäkringen


Ansvarsskyldighetsförsäkring


Vad försäkringen omfattar

Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning A.I.S.B.L. (FICC) har tecknat en ansvarsskyldighetsförsäkring för innehavare av ett CCI hos det engelska försäkringsbolaget Miller Insurance Services LLP i London. Denna försäkring täcker ansvarsskyldighet vid skada på föremål och/eller kroppsskada som inträffat under campingresor och under vistelse i hyrt logi eller hotell och som tillfogats tredje part av CCI-innehavaren och dennes make/make, och de personer som är på resa tillsammans med dem i samma personbil eller på cykel till ett maximum av 11 personer. Om CCI-innehavaren är tvungen att tillfälligt lämna sitt resesällskap för att återvända under semestern, förblir dessa personer försäkrade.


Giltighet

Täckningen gäller för hela världen med undantag av USA och Kanada och de områden som faller under deras rättsskipning, från avlämningsdatum respektive förlängning av CCI et år frå udstädsdato.


Försäkrat belopp

Risken för ansvarsskyldighet täcks till ett maximum av 2.500.000 schweiziska francs per incident. Försäkringen har en utbredning för innehavaren av CCI, dvs.: risken för ansvarsskyldighet för en försäkringstagare som i samband med vindsurfing och/eller under användning av en icke-motoriserad båt kortare än 5 meter förorsakar kroppsskada till ett maximumbelopp av 100.000 schweiziska francs.

Uteslutningar:
  1. Ingen ersättning ges vid skada som direkt eller indirekt förorsakats av: a. Båtar, fordon eller flygplan eller på grund av arbeten ombord på dessa, dock med undantag för vindsurfingbrädor och för icke-motoriserade båtar kortare än 5 meter; b. Mat- och dryckförgiftning, eller på grund av förekomst av främmande eller skadliga ämnen i mat och dryck; c. Miljöförstöring; d. Krigsförhållanden, uppror och dylikt ; e. Storskaliga nöjesevenemang med inträdesavgifter; f. Skada till följd av radioaktiv strålning eller smitta och andra atomrisker.

  2. Ingen utbetalning görs vid kroppsskada som en person tillfogats till följd av eller under försäkringstagarens arbete, när det föreligger en arbets- eller utbildningsöverenskommelse.

  3. Skada på fastighet som försäkringstagaren äger, bebor, sköter eller förvaltar.

  4. Ingen ersättning ges vid skada som medvetet tillfogats av CCI-innehavaren eller en av dennes medförsäkrade personer, som: a. Skada som gjorts på mark och växter genom nedtrampning eller vid uppsättning av tält; b. Slarvigt bortslängt avfall; c. Skada på vatten-, gas- eller elledningar eller kablar under marken.

Självrisk

För skada som tillfogats under en vistelse i hyrt logi eller hotell gäller för varje incident en självrisk på 100 schweiziska francs.


Skada

Försäkringstagaren är förpliktad att begränsa skadan så mycket som möjligt, att omedelbart informera klubben om det inträffade och att tillhandahålla försäkringsbolaget alla uppgifter som behövs för skadebehandlingen. Det är inte tillåtet för försäkringstagaren att göra en betalning eller att utlova en sådan.


Andra försäkringar

Denna försäkring täcker inte förlust eller skada som i det ögonblick som skadan eller förlusten inträffar täcks av en annan försäkring eller skulle täckas av andra försäkringar (AVP) ifall denna försäkring inte hade tecknats, med undantag för en eventuell självrisk över det belopp som skulle ha utbetalats grundat på den andra försäkringen eller försäkringarna ifall denna försäkring hade tecknats.